نحوه ساخت افعال با قاعده و جدول افعال بی قاعده همراه pdf آورده شده است. افعال عبارتی افعال عبارتی چیست […]