این دیوار پوش ها غالبا برای تزیین نقاط کانونی فضای. یکی دیگر از انواع دیوارپوش های پرکاربرد دیوارپوش فومی می […]

دیوارپوش فومی پشت چسبدار. دیوارپــوش های فومی پــشت چســبدار جدیدترین متـریال روز دنیا که به صورت تایل های برجسته ســـه […]