پزشکان وزارت بهداشت حتی باردار بودن زن شش ماهه معتاد در کمپ شفق را تشخیص ندادند و عملکرد تمام ارگان […]

ولي متاسفانه ويران کردن دروازه هاي تهران در زمان او صورت گرفت. در این پارک گروه های پراکنده ای از […]