با این چینش عناصری که خواص مشابه دارند در کنار هم قرار گرفته اند. یک گروه جدول تناوبی ستون عمودی […]

جدول های تازه تر مانند دسته بندی کورتین ۱۹۲۵ نظام لامینای رینگلی ۱۹۴۹ جدول حلزونی گیگر ۱۹۶۵ درخت تناوبی دوفور […]