حقایقی درباره دیوار بزرگ چین

اخیرا دوباره طول دیوار بزرگ چین را بررسی کرده اند و عدد ۱۳۱۷۰ مایل معادل ۲۱۱۹۶ کیلومتر را به عنوان […]