هنوز مشخص نیست که این دیوار جنبه دفاعی داشته و یا نمادین و شاید مرز یک امپراطوری کهن احتمالا اشکانیان […]

حقایقی درباره دیوار بزرگ چین