قیمت ساخت دیوار ساختمان با با بلوک سفالی و سیمانی ۳۵ هزار تومان در هر متر مربع دیوار و دیوار […]

همانند دیوار آجری از ملات ماسه سیمان برای چسباندن بلوک های سفالی استفاده می شود. آجر سفالی آجر فشاری آجر […]