حاج رجبعلی کامل که سال ها کشیک پنجره فولاد حرم امام رضا بوده است ادامه داد. اگر کسی خود را […]