برای هدفگذاری نیاز به چابکی ذهنی و جسمی اعتماد به نفس و هماهنگی برتر بین چشم و عضله دارد. این […]