بناي دروازه آجري و داراي يک سردر اصلي و دو راه ارتباطي در طرفين است. دروازه درب کوشک قزوین یکی […]

قزوین دارای 9 دروازه بوده و هر یک در سمتی از شهر قرار داشته اما هم اکنون دو دروازه با […]