دروازه ملل پرسپولیس یا تخت جمشید دارای یک ورودی اصلی و دو خروجی است. ارتفاع این بنا ۱۰ متر است. […]

دروازه ملل پرسپولیس یا تخت جمشید دارای یک ورودی اصلی و دو خروجی است. اطلاعات راجع به نام این کاخ […]

در مشرق جلوخان پلكان ورودي به فاصله 22 متري از لبه صفه كاخ كوچكي است كه دروازه همه ملل نام […]