دروازه قرآن یکی از نمادهای تأثیر قرآن بر زندگی مردم ایران است. دروازه قرآن یکی از دروازه های به جای […]