دروازه قرآن یکی از نمادهای تأثیر قرآن بر زندگی مردم ایران است. دروازه قرآن یکی از دروازه های به جای […]

در قدیم شیراز دارای 6دروازه بوده است هم اکنون در شیراز دروازهای به جز دروازه قرآن وجود ندارد اما مردم […]

دروازه قرآن در شمال شرقی شهر شیراز میان کوه چهل مقام و کوه باباکوهی قرار دارد و در واقع در […]