بزرگترین دروازه قرآن کشور در بهبهان مورد بهره برداری قرار گرفت. طرح جامع شهر بهبهان مصوب سال1396. دروازه قرآن بهبهان […]

دروازه قرآن یکی از نمادهای تأثیر قرآن بر زندگی مردم ایران است. دروازه قرآن یکی از دروازه های به جای […]