دروزاه فوتبال را برپا کنید و مشغول بازی با کودک شوید کدام بازی برای پسربچه ها بهتر از فوتبال است […]

۲ هر دو گروه در یک زمین مربع شکل تقریبا به اندازه یک نیمه زمین فوتبال حدود ۱۰ ۱۰ مستقر […]

براحتی درآمد میلیونی داشته باشید. عامل کلیدی و اصل مهم در فوتبال کودکان ایجاد شادی و نشاط در. Pin On […]