دروازه غار کودک کار هم زياد دارد. اينجا دروازه غار است ناف تهران. در منطقه دروازه غار تهران چه می […]

به همت قرارگاه امام رضا علیه السلام و بچه های جهادی روح الله یه کار جهادی در تهران انجام شد. […]