این سریال دو گروه سرقت آماده را به. سریال خانه کاغذی داستان هشت نفر است که توسط شخصی به نام […]