این که بروید و بنشینید در خانه ای آن طرف دنیا و غر بزنید و حرص بخورید که نشد زندگی. […]