در این جدول عناصر شیمیایی بر اساس عدد اتمی تعداد پروتون ها چیده شده اند. جدول تناوبی عناصر مندلیف نسخه […]

این نخستین جدولی بود که به این گستردگی مرتب شده بود. البته این جدول در 32 ستون نیز نمایش داده […]

جدول های تازه تر مانند دسته بندی کورتین ۱۹۲۵ نظام لامینای رینگلی ۱۹۴۹ جدول حلزونی گیگر ۱۹۶۵ درخت تناوبی دوفور […]

امروز برای تان مهم ترین ابزار شیمی و آزمایشگاه و حتی محلول سازی یعنی جدول تناوبی عناصر مندلیف با فرمت […]