خیابان ولیعصر بالاتر از پارک ساعی خیابان ساعی دوم برج سیمای ساعی طبقه هفتم واحد ۲۵. برج خنك كننده آذرسنج […]

در مشرق جلوخان پلكان ورودي به فاصله 22 متري از لبه صفه كاخ كوچكي است كه دروازه همه ملل نام […]