بافت محله نیاوران تهران. تصور خانه ای مدرن با معماری خاص دریکی از محله های شمال شهر تهران تصویر دور […]