یکشنبه 25 آبان 1399 در بازار قیمت خودروها ثابت ماند. قیمت خودرو از هر نوع صفر کیلومتر نمایندگی و بازار […]