امروزه با وجود مدرنیته بودن جامعه پزشکی اما هنوز مسئله وحشتناک داروی بیهوشی و عوارض آن چنان ترسی دامن افرادی […]

شما با کمک پرستار بیهوشی وارد اتاق عمل شـده روی تخت عمل قرارگرفته و به مانیتور دستگاه چک علایم حیاتی […]