به منظور حفظ این فشار نباید هیچ سوراخ یا روزنه ای در کابین باشد. چرا پنجره هواپیما گرد است حدود […]