اتاق های vip اتاق های ملل و اتاق های رویال است که هر یک از این اتاق ها به زیرشاخه […]

مهمانان vip از قبل اتاق خود را رزرو کرده و تیم فروش پذیرش را از این موضوع مطلع می کند. […]