سلام من خیلی اتاق فرار تو تهران رفتم و یکی از اتاق فرار هایی بود که دکورش مربوط به سناریو […]

در این مقاله به معرفی بهترین اتاق فرار های تهران میپردازیم و مروری خواهیم داشت بر داستان های هرکدام از […]

اتاق فرار یک فضای واقعی و فیزیکی است که شرکت کننده ها در آن با ارتباط نشانه ها و سرنخ […]