اتاق فرار نفس نکش ارایه شده از تیم dimescape در منطقه استخر تهرانپارس واقع شده با تجربه ای متفاوت و […]

نخستین کاربرد اتاق ها به ساکنین جزیره کرت در عصر مفرغ بازمی گردد. با توجه به بخشنامه شماره 99 100 […]