نخستین کاربرد اتاق ها به ساکنین جزیره کرت در عصر مفرغ بازمی گردد. با توجه به بخشنامه شماره 99 100 […]

اتاق عمل به انگلیسی. رشته اتاق عمل چون با جراحی سروکار دارد بسیار مناسب افرادی است که در زمینه پزشکی […]