اتاق عمل روش کار دراتاق عمل و بیهوشی محمد شاه حیدری پور. وبلاگ دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی […]

اتاق عمل به انگلیسی. رشته اتاق عمل چون با جراحی سروکار دارد بسیار مناسب افرادی است که در زمینه پزشکی […]