امروزه با وجود مدرنیته بودن جامعه پزشکی اما هنوز مسئله وحشتناک داروی بیهوشی و عوارض آن چنان ترسی دامن افرادی […]

اتاق عمل به انگلیسی. رشته اتاق عمل چون با جراحی سروکار دارد بسیار مناسب افرادی است که در زمینه پزشکی […]