توده 5 کیلویی همانژیوم کبدی در اتاق عمل بیمارستان رضوی از بدن بیمار 60 ساله استخراج شد. مدیرعامل بیمارستان رضوی […]

اتاق عمل به انگلیسی. رشته اتاق عمل چون با جراحی سروکار دارد بسیار مناسب افرادی است که در زمینه پزشکی […]