این مجتمع دارای ۸ طبقه شامل ۵ طبقه مسکونی و۳طبقه مشاع است به طوریکه هر طبقه مسکونی دا. یک شهروند […]

قیمت واقعی ملک را تخمین بزند انجام می گیرد از این رو برای خرید آپارتمان های لوکس تهران ابتدا با […]

خرید آپارتمان در تهران جدا از منطقه و سند به ویژگی های خود آپارتمان هم خیلی وابسته است. ۴۷ در […]