در دکور شیک و مجلل آشپزخانه جزیره ای دومتری همراه با ستون های اریب در وسط آشپزخانه قرار دارد. شاید […]