حوضچه زیبایی ناقوس یکی دو سه چهارده گره پایین مرطوب از محوطه حیاط است که روی آن را ایوانی. هر […]